Εργαστήρια δεξιοτήτων

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων θα υλοποιηθούν σε όλες τις τάξεις του σχολείου μας με συντονίστρια τη διευθύντρια και υπεύθυνους για τα σχέδια δράσης κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικούς ΠΕ 70, αλλά  και  εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ 06 στο τμήμα Ε2 με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε όλες οι τάξεις να υλοποιούν τον ίδιο θεματικό κύκλο εργαστηρίων ταυτόχρονα  και σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα του ΙΕΠ.

Ο  προγραμματισμός και η υλοποίηση των θεματικών ενοτήτων ανά τάξη ακολουθεί ως εξής:

Α ΄  ΔΙΜΗΝΟ

1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Α’ τάξη: υποθεματική: Οικολογία- Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά

Τίτλος: Φύλαξέ το μην πετάς, ανακύκλωσε με μας!

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές/τριες διερευνούν τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων, αποκτούν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις και μέσω της τέχνης εκφράζουν τις νέες γνώσεις, εμπειρίες και συναισθήματα για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας.

Β’ τάξη: υποθεματική: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική προστασία

Τίτλος:  Δεν φοβάμαι τον σεισμό, έχω σχέδιο εγώ!

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν γνώσεις προετοιμασίας πριν την εκδήλωση ενός σεισμού, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωσή του. Παράλληλα, θα εκφραστούν δημιουργικά μέσω της τέχνης, θα συνεργαστούν μεταξύ τους, θα ενημερωθούν οι ίδιοι αλλά θα ενημερώσουν και τις οικογένειές τους για τις απαιτούμενες ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως  μετά την εκδήλωσή του.

Γ’ τάξη: υποθεματική: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

Τίτλος:  WATERWISE! Το νερό με μέτρο!

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι μαθητές να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση σχετικά με τη χρήση του νερού, να έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες του νερού, να εξασκήσουν τη φαντασία τους, να συνεργαστούν,  να αναπτύξουν δεξιότητες γραπτής έκφρασης, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και κοινωνικές δεξιότητες.

Δ’ τάξη: υποθεματική: Οικολογία- Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά

Τίτλος: Σώσε τη θάλασσα από τα πλαστικά

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Μέσα από τα κείμενα, μυστήρια, παιχνίδια και κατασκευές τα παιδιά να γνωρίσουν τα αίτια και τις συνέπειες της θαλάσσιας ρύπανσης, και να μπορούν να εφαρμόζουν λύσεις για την αντιμετώπιση της στην τάξη, το σχολείο και το σπίτι. Οι μαθητές να εργάζονται ομαδικά και να αποκτούν δεξιότητες, όπως υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, οργανωτική ικανότητα, δημιουργικότητα, συνεργασία.

Ε’ τάξη: υποθεματική: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική προστασία

Τίτλος: Από τις πυρκαγιές στις πλημμύρες

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που προκαλούν τις πυρκαγιές, να αξιολογούν πρακτικές αντιμετώπισής τους, να συνδέουν τις πυρκαγιές με τις αυξημένες πλημμύρες,  να προτείνουν μέτρα για την προστασία των πόλεων από αυτές. Επίσης να βιώσουν τον συμμετοχικό σχεδιασμό και την οργάνωση μιας εκστρατείας και ευαισθητοποίησης. Να αναπτύξουν δεξιότητες ανάληψης πρωτοβουλιών, κοινωνικής συμμετοχής και δράσης στο πλαίσιο της αειφορίας.

ΣΤ’ τάξη: υποθεματική: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

Τίτλος: Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Σκοπός είναι οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν επίγνωση και να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά και τον δημόσιο χώρο. Να γνωρίσουν και να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις των βανδαλισμών σε δημόσια έργα τέχνης, σε μνημεία, στον δημόσιο χώρο, γενικότερα στην ποιότητας ζωής μας.

Επιπλέον επιδιώκεται η υιοθέτηση καλών πρακτικών στη σχέση τους με τον δημόσιο χώρο, η ανάληψη δράσης για την υιοθεσία ενός μνημείου και η διάχυση της ιδέας στην τοπική κοινότητα. Παράλληλα καλλιεργούνται το συναίσθημα του ανήκειν και η υπευθυνότητα, προωθούνται η συμμετοχή, η συστηματική διεκδίκηση, η φροντίδα για τα κοινά και η ελευθερία γνώμης και έκφρασης, συστατικά στοιχεία της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.

Διάρκεια: Η πρώτη θεματική ενότητα πρόκειται να διαρκέσει περίπου 7 εβδομάδες.

Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2021 – Νοέμβριος 2021